Zuglói Piac és Közösségi-tér Kft.
1141 Budapest, Bosnyák utca 46.
K-Cs: 8.00-13.00, P-Sz: 6.00-14.00
A Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi-tér Kft. (1141 Budapest, Bosnyák u. 46.) által üzemeltetett, Budapest XIV., Bosnyák utcának a Mosztár u. – Rákospatak u. közötti szakaszára kiadott piactartási engedély alapján kijelölt és elhelyezkedő Őstermelői Önkormányzati Piac, valamint a Hétvégi vásár területére vonatkozó

H Á Z I R E N D

a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése értelmében a fenti helyen körülírt közterületen elhelyezkedő hétvégi vásár/piac házirendjét az üzemeltető az alábbiak szerint állapítja meg.

 1. A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelezettsége. A Piaci Házirend a piac területén rendszeresen vagy alkalomszerűen tartózkodó értékesítő, vásárló vagy egyéb gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező.
  A házirend a Budapest, XIV. ker. Bosnyák utca teljes hosszára (Őstermelői piac, Használtruha piac, hétvégi vásár) területére terjed ki. A piacra való belépés a mindenkor érvényes nyitvatartási rend szerint történhet. A piac veszélyes üzem, ezért – valamint a piac jellegére figyelemmel – a 14. életévüket be nem töltött személyek csak szülői felügyelettel látogathatják a piacot.
 2.  A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott eseti helyhasználati megállapodás alapján történhet az árusítás. A helyhasználó az üzemeltető vagy megbízottja felhívására helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
 3. Aki a piacon értékesít és nincs érvényes helyhasználatot igazoló számlája, nyugtája (avagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólításra nem mutatja fel) azonnal köteles elhagyni a piac területét.
 4. Az értékesítési céllal érkező őstermelők, kereskedők vagy saját használt terméket árusító magánszemélyek, a, felfestéssel körül határolt árusítóhely nyitvatartási időn belüli egyszeri igénybe vételére jogosultak. A piac zárási időpontjaitól számított 2 órán belül az értékesítő helyet kiürítve el kell hagyni. Az árut beszállító termelői járművekről történő értékesítés csak a díjszabás szerinti díj megfizetése esetén lehetséges. A helyfoglalási díj megfizetése a piac nyitásától zárásáig egyszeri belépésre jogosít.
 5. A helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet csak rendeltetésének megfelelően használhatja. A helyhasználati jogosultság kizárólag az e célra kialakított, felfestett vonalakkal körül határolt területre vonatkozik. Ezen túli területhasználat kizárólag a piacfelügyelő engedélyével használható. Amennyiben a területhasználat (áru vagy göngyöleg kirakodás) a közlekedést zavarja, és ez a felszólítás ellenére ismétlődik, a bérleti szerződés felmondható, illetve a piac igénybevételéből kizárható. Jogtalan területhasználat esetén a piacfelügyelő az elkövetőt a piac igénybevételéből kizárhatja. A napidíjas helyeket a piac zárásakor kiürítve kell elhagyni. A társaság jogosult a záráskor ki nem ürített helyről az ott lévő árut, járművet, eszközt a tulajdonos költségére és veszélyére elszállítani, illetve elszállíttatani, s azokat – jellegüktől függően – megsemmisíteni, vagy tárolni. Amennyiben az eltárolt áruért, eszközért a tulajdonos 3 munkanapon belül – a tulajdonjog, illetve a használati jog igazolása mellett – nem jelentkezik, a társaság azokat szabadon értékesítheti. A tárolásért a Társaság díjat számíthat fel.
 6. A házirend megszegése esetén a piacfelügyelő jogosult felszólítani a helyhasználót a rendeltetésellenes használat azonnali megszüntetésére. Ennek eredménytelenség esetén a piacfelügyelő a helyhasználati jogosultságot azonnali hatállyal megvonhatja, illetve a bérleti szerződés felmondását kezdeményezheti.
 7. A piac egész területén (az állandó bérlemények külső falán, szabadtéri árusítóhelyeken, belső utakon, külső bekötő-úton, parkolókban és zöldterületeken) cégfelírások, reklámok csak a társaság előzetes engedélyével helyezhetők el, betartva a hatósági előírásokat.
 8. A helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet köteles rendeltetés szerűen használni. A házirend megszegése esetén a piacfelügyelő jogosult felszólítani a helyhasználót a rendeltetés-ellenes használat azonnali megszüntetésére. Ennek eredménytelenség esetén a piacfelügyelő a helyhasználati jogosultságot azonnali hatállyal megvonhatja, illetve a bérleti szerződés felmondását kezdeményezheti. A területen szerződéssel, fix árusítóhellyel rendelkező bérlők a helyet nyári időszakban 5.30 óráig, téli időszakban 6.oo óráig kötelesek elfoglalni. Amennyiben eddig az ideig a terület bérlője nem érkezik meg, abban az esetben az asztal kiadható másnak napijegy ellenében
 9. A bérelt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez a társaság előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Ennek hiányában végzett építés, átalakítás, egyéb változtatás kártérítési kötelezettséggel jár, és a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles a felszólítást követő 30 napon belül saját költségén visszaállítani. A bérlő feladata a bérelt piaci helyiségek használatához, üzemeltetéséhez, átalakításához szükséges minden hatósági engedély beszerzése.
 10. A piaci közlekedésre a KRESZ szabályai az irány­adók. A piac területén a feltüntetett sebes­ség­korlátozás, valamint a közlekedési táblákkal és útbur­kolati jelekkel szabályozott közlekedési rend betartása kötelező. A közlekedési szabályokat súlyosan megszegőkkel szemben a Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi-tér Kft. szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
  A biztonságos és folyamatos közlekedés fenntartása érdekében TILOS:
  –   a piac területén a közlekedési utakat, kijáratokat és vészkijáratokat eltorlaszolni gépjárművel, áruval vagy göngyöleggel,
  –   álló gépjármű motorját járatni vagy a járművet javítani.
 11. A piac területére állatot bevinni tilos, kivéve a vakvezető kutyákat. Kerékpárt a piac területén csak tolni lehet
 12. Csak azonosított, igazolt származású áru értékesíthető.
  A piaci árusítóhelyeken, értékesítési tevékenységet folytathat
  – az a természetes személy, aki érvényes őstermelői igazol­vánnyal (adószámmal, regisztrációs számmal) rendelkezik, illetve kistermelőként regisztráltatta magát az illetékes hatóságnál (saját termékeit árusítja),
  – az a természetes személy, aki saját, használt, nem élelmiszer jellegű termékeket árusít és betartja a működésre vonatkozó jogszabályokat és előírásokat.
  A piac területén bérelt egységekben (pavilon, asztal, üzlet,) kizárólag a bérleti szerződésben meghatározott tevékenység folytat­ható.
 13. A működéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő kötelezettsége. Ennek elmulasztásából eredő bármilyen jogkövetkezményért vagy kárért bérbeadó felelősséget nem vállal.
  Valamennyi élelmiszert értékesítőnek biztosítania kell a forgalomba hozott áruk nyomon követhetőségét, címkézését, stb. a jogszabályokban előírt módon. A bérleménnyel rendelkező élelmiszer-vállalkozásoknak rendelkezniük kell HACCPrendszerrel (852/2004. EK rendelet). Tilos az áru eredetét meg­hamisító átcsomagolás, átcímkézés. A vásárlók megtévesztésére szolgáló import áru magyar termékként történő átcsomagolása és árusítása tilos!
 14. Kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő köteles az értékesítés helyén, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik. Valamint köteles a vásárlók könyvét a helyszínen tartani.
  A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni. Élő vágóbaromfi, nyúl és hal, valamint vágott baromfi és jogszabályokban engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.
 15. A piacra behozott áruk, értékek megőrzése az áru tulajdonosának, illetve megbízottjának a feladata. Azok hiányáért, megromlásáért a társaság felelős­séggel nem tartozik. A nyílt árusítóhelyeken a nyitvatartási időn kívül engedéllyel tárolt áruk és göngyölegek megőrzéséről a helyhasználó köteles gondoskodni.
  A bérlő köteles gondoskodni a bérleménye területén a rágcsáló és rovarirtásról a piac területén végzett irtással egyidőben.
  A társaság a piacfelügyelő és a biztonsági szolgálat útján ellen­őrzi a Piaci Házirend, va­lamint a hatósági előírások betartását. A bérlő köteles le­hetővé tenni a bérlemények rendeltetés szerinti használatának ellenőrzését a Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi-tér Kft. meg­bízottja részére.
 16. A bérlő feladata a bérelt piaci helyiségek használatához, üzemeltetéséhez, átalakításához szükséges minden hatósági engedély beszerzése. A bérlő felelős a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági előírások (közegészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi, vagyonvé­delmi stb.) betartásáért.
 17. A piac egész területén fokozott gondot kell fordítani az élelmiszer-higiéniai, közegészségügyi, környezetvédelmi előírások betartására.
 18. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvet­len környékén köteles minden szeme­tet és hulla­dékot az árusítás ideje alatt folyamatosan összeta­karítani és a göngyölegeket az árúsítás befejeztével elszállítani. Vonatkozik ez a vissza nem cserélhető fa és műanyag rekeszekre is. Az ársítás helyén kizárólag szelektíven,  zsákba összegyűjtött hulladék hagyható. A gondatlan vagy szándékos magatartásból eredő szennyezés, valamint a piaci házirend megsértése esetén a tár­saság jogosult a piaci díjszabásban megjelölt ta­ka­rítási díj felszámítására.
 19. TILOS a piac területén hulladék-keletkezésével járó tevékenységet folytatni (pl. fokhagymafo­nás, füzérké­szítés).
 20. TILOS a piacra, illetve az ahhoz tartozó közterületre hulladékot behozni, romlott árut, bolti szemetet. A rendelkezés megsértése esetén pótdíj szabható ki a környezetvédelmi előírások megsértéséért és ismétlődés esetén a vétkes személy kizárható a piaci szolgáltatások igénybevételéből.
 21. Bérlő köteles a napi hulladék gyűjtésére szolgáló edény tartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot, romlott árut, csomagolóanyagot (fa, műanyag, papír) piaczárás után elszállítani. amennyiben ez nem történik meg rendkívüli szemétszállítási díjat megfizetni. TILOS hulladékot, csomagolóanyagot a bérlemény területén kívül lerakni, vagy a szabadtéren lévő hulladékgyűjtőkbe elhelyezni.
 22. TILOS a felszíni vízelvezetőkbe, csatornákba olaj, sav stb. beöntése. A csapadékvíz összefolyókba szennyvíz beöntése szintén TILOS.
  Pavilonok esetén a terület és környezete napi takarítása és szükséges fertőtlenítése a bérlő feladata. A piacon engedély nélkül kinn hagyott eszközt, árut a Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi-tér Kft. elszállíthatja és megsemmisítheti. Vendéglátó vállalkozások kötelesek betartani az élelmiszerhigiéniai és a környezetvédelmi előírásokat. Működésük feltétele, hogy a bérelt helyiségben – amennyiben szükséges – a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő zsírfogó berendezést vagy műtárgyat helyezzen el. A vendéglátó egységek a tevékenységükből keletkező speciális hulladékot (műanyagpohár, kanál stb.) kötelesek összegyűjteni, és a piac területéről elszállítani.
 23. A helyhasználó/bérlő az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani, valamint zárást követően tisztán átadni a területet, a megmaradt árut elszállítani. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az üzemeltető megtagadhatja terület bérbeadását a továbbiakban.
 24. A helyhasználó/bérlő az árusító helyen és annak közvetlen környékén köteles a szelektív hulladékgyűjtés szabályait betartani.
 25. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos.
 26. Az üzemeltető köteles ellenőrizni a piac rendjét és a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében intézkedéseket megtenni.
 27. A piac területén az áruszállítás nyitva tartási idő alatt kizárólag kis kocsival, illetve kézi erővel történhet.
 28. A vásár/piac nyitva tartása:
  Nyári nyitva tartási rend:                       Téli nyitva tartási rend:
  péntek:                06 – 13                      péntek:                07 – 13
  szombat:             06 – 13                      szombat:             07 – 13
  Ünnepnapok, rendezvények esetén az ettől eltérő nyitva tartást az üzemeltető határozza meg. A nyitva tartási idő alatt a kereskedő köteles az ellenőrző hatóságok rendelkezésére állni.
 29. TILOS a piac árusításra kijelölt részén kívül (pl. a piaci bekötőúton és a parkolóhe­lyeken), a nyitvatartási időn kívül adás-vételt folytatni.
 30. A piacüzemeltetési feladatok ellátása érdekében a tár­saság videós térfigyelő rendszert al­kalmaz. Erről a piac bejáratainál jól látható módon (piktogrammal is ellátott) tájékoztatást ad. A piacra belépőknek a térfigyeléshez, a felvételekhez és az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez történő hozzájárulása a belépéssel, mint ráutaló magatartással megadottnak tekinthető.
 31. A piac területén észlelt rendkívüli eseményt a társaság videó szolgálatánál haladéktalanul be kell jelenteni, ide értve a közlekedési baleseteket is, még akkor is, ha nem történt személyi sérülés és a felek a kárviselésben megegyeztek. Amennyiben személyi sérülés történt, vagy a felek nem tudnak megegyezni a kárviselésben, azonnal hívni kell a mentőket és/vagy a Rendőrséget. A rendőrök megérkezéséig az érintettek a helyszínt nem hagyhatják el, a járműveket elmozdítani tilos és az esetleges nyomok megőrzéséről gondoskodni kell. Mentő értesítése esetén azonnal értesíteni kell a video szolgálatot, hogy a mentőautó akadálytalan beközlekedéséről gondoskodni lehessen.
 32. A Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi-tér Kft. jogszabályokban előírt (a kistermelői piacokról szóló, illetve a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló jogszabályok) nyilvántartás vezetésére kötelezett. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, ideértve a 31. pontban szabályozott videós térfigyelő rendszert is. Ezért a piac területére kizárólag olyan őstermelő, illetve kistermelő léphet be, és végezhet értékesítő tevékenységet, aki a belépéskor beleegyezését, hozzájárulását adja személyes adatainak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartásához és kezeléséhez.
 33. A piaci házirend a piac bejáratánál, a piacfelügyelőség mellett kihelyezett hirdetőtáblán és a zugloipiac.hu honlapon tekinthető meg.
 34. A piaci házirend szabályainak megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati engedély visszavonására és szabálysértési eljárás lefolytatása iránti intézkedésre.
 35. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról, a kijelölt közös tárolóhelyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről.
 36. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásokat, pl. eszközkölcsönzést, villamosenergiát is nyújthat, külön díjazás ellenében.
 37. Jelen házirend mellékletét képezi az aktuális piaci helyfoglalási díjszabás (1.sz.).

Budapest, 2019. április 02.